วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รวมพลังรักษ์ท้องถิ่นดำเนินสะดวก

เยาวชนรวมพลังรักษ์ท้องถิ่นดำเนินสะดวกด้วยจิตสาธารณะ

รวมพลังรักษ์ท้องถิ่นดำเนินสะดวกด้วยจิตสาธารณะเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกและปฎิบัติตนในวิถีชิวิตประชาธิปไตยที่ถูกต้องดีงามที่มีความรักชาติ รักท้องถิ่นและมีคุณธรรม    นายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารย์   นายอำเภอดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี   เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังรักษ์ท้องถิ่นดำเนินสะดวกด้วยจิตสาธารณะโดยมีนางนวลจันทร์ลักษิตานนท์  ผอ.โรงเรียนสายธรรมจันทร์กล่าวรายงานถึงการดำเนินงานในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้เด็กนักเรียนกิจกรรมโครงงานเรื่องรวมพลังรักษ์ท้องถิ่นดำเนินสะดวกด้วยจิตสาธารณะ ในวิชาการปกครองท้องถิ่นของไทย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คนเพื่อให้ส่งเสริมนักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ท้องถิ่นดำเนินสะดวกโดยวิธีการทำโครงงานนักเรียนได้เลือกทำโครงงานจำนวน 6 เรื่องได้แก่เรื่องเมืองสองฝั่งคลองสะอาด เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรื่องประวัติศาสตร์รุ่งเรือง เพื่ออนุรักษ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเรื่องการเมืองท้องถิ่นเข้มแข็งเพื่อเสริมเสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในท้องถิ่น เรื่องร่วมแรงสร้างเศรษฐกิจเพื่อนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องวิถีชีวิตตลาดน้ำ เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรื่องเรียนรู้ธรรม น้ำความคิดเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมสำหรับเยาวชนและและประชาชนในท้องถิ่น
       การดำเนินงานคือนักเรียนได้สำรวจปัญหาและศึกษาความรู้จากวิทยากรท้องถิ่นโดยการสัมภาษณ์ และล่องเรือศึกษาแหล่งน้ำคลองดำเนินสะดวกตั้งแต่ประตูน้ำบางนกแขวก ถึงประตูน้ำบางยาง
และนำความรู้มาสร้างบทเรียนการ์ตูนเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ท้องถิ่นดำเนินสะดวก สถาบันการศึกษา  คณะครู   นักเรียน   และชุมชนได้เล็งเห็นถึงการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ร่วมมือร่วมใจแสดงออกถึงการรักชาติ  และอนุรักษ์ท้องถิ่นด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้แก่เยาวชนให้มีทักษะกระบวนการคิดพร้อมทั้งการแก้ปัญหาตลอดจนทำงานเป็นทีมเพื่อการมีส่วนร่วมกับชุมชนด้วยจิตสาธารณะ
และดำรงค์ใว้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสำรับโครงการรวมพลังรักษ์ท้องถิ่นดำเนินสะดวกด้วยจิตสาธารณะ
 เป็นสิ่งที่ดีที่เยาวชนและประชาชนมีจิตสำนึกและปฎิบัติตนในวิถีชิวิตประชาธิปไตยที่ถูกต้องดีงาม
ที่มีความรักชาติ รักท้องถิ่นและมีคุณธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น