วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ราชบุรี เปิดงานราชบุรีไชน่าทาวร์ 2018


  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเปิดงานราชบุรีไชน่าทาวร์เพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีนพร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว                 


ที่บริเวณเวทีริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง  อ.เมือง  จ.ราชบุรี   นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานราชบุรี ไชน่าทาวน์ 2018 พร้อมด้วยนางเพ็ญจันทร์  จันทรนายกเหล่ากาชาดราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานทหาร ตำรวจ โดยมีนายภูวนารถ สุภาพเพชร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี เมืองราชบุรี กล่าวรายงาน เทศบาลเมืองราชบุรี ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานนี้ขึ้นในระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน ถือว่าเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีน ทางจังหวัดราชบุรี มีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้จัดงานราชบุรีไชน่าทาวน์ขึ้นเพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีน อีกทั้งเป็นการส่งเสริการทอ่งเที่ยวของจังหวัดราชบุรี โดยจัดให้มีกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมจีนบนเวที การประกวดหมวยน้อย ตี๋น้อยไชน่าทาวน์ การแสดงสิงโต มังกร การแสดงจากทีมสะบัดลาย มีการจำลองศาลเจ้าสำหรับผู้ที่เคารพมากราบไว้บูชา การผัดหมี่มงคลกระทะยักษ์ รวมทั้งขบวนแห่ที่สวยงามและจุดถ่ายภาพต่าง ๆ 

ซึ่งหลังจากผู้ว่าฯได้เปิดพิธีแล้วก็ได้เดินทางไปยังกระทะยักษ์เพื่อผัดหมี่และแจกจ่ายให้กับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ให้กินกันฟรี ๆ เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในเทศกาลตรุษจีน และทางด้านนางเพ็ญจันทร์  จันทร ก็ได้ป้อนหมี่ให้กับพ่อเมืองของเรา ดูแล้วก็น่ารักกันไปอีกแบบ
ราชบุรี พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจังหวัดราชบุรีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ( MOU) การส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนและพัฒนาต้นแบบจังหวัดราชบุรีเมืองสุขภาวะ
ที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรีนายวีรัช ประเศรษโฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย  ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ( MOU) การส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนและพัฒนาต้นแบบจังหวัดราชบุรีเมืองแห่งสุขภาวะ
                              ด้าน ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ กล่าวว่า จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนด้านสุขภาวะมายาวนานโดย สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดราชบุรี ขับเคลื่อนการสร้างสังคมสุขภาวะมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปี 2552 และพัฒนางานมา อย่างต่อเนื่อง สำหรับในปี พ. ศ. 2561 สสส.ได้ร่วมกับจังหวัดราชบุรีและคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาให้เกิดพื้นที่ต้นแบบ ที่เป็นรูปธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งให้มีพื้นที่สาธิตการบรรลุเป้าหมาย 10 ปี ได้แก่การลดสูบบุหรี่ ลดการดื่มสุรา ลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในหญิงตั้งครรภ์ เพิ่มการทานผักผลไม้ เพิ่มการมีกิจกรรมทางกาย ลดภาวะอ้วนในเด็ก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และมีความสุข โดยมีพื้นที่นำร่อง 8 ตำบล 3 อำเภอได้แก่ อำเภอโพธารามอำเภอจอมบึงอำเภอวัดเพลงโดย เน้นการสานพลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะอย่างมีส่วนร่วมสร้างกลไกสนับสนุนส่งเสริมเครือข่ายให้เกิดการทํางาน ร่วมกันเสริมสร้างการพัฒนาต้นแบบชุมชนบูรณาการสุขภาวะเสริมสร้างศักยภาพบุคคลในการดำเนินงานจังหวัดบูรณาการสุขภาพและพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่อยอดภูมิปัญญาทำงานของเครือข่ายให้เกิด วัตกรรม สู้การเป็นจังหวัดราชบุรีเมืองสุขภาวะอย่างยั่งยืนและสามารถเป็นต้นแบบสุขภาวะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพื้นที่อื่นๆต่อไปในอนาคต

          สำหรับ นายวีรัช  ประเศรษโฐ กล่าวว่า สุขภาพดีและชีวิตดีหมายรวมถึงการมีสุขภาวะที่ดีมีสิ่งแวดล้อมสังคมและชุมชนที่ดีด้วย จังหวัดราชบุรีได้จัด ทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี 2561 ถึง 2564 เป็นเมืองเกษตรสีเขียวเศรษฐกิจมั่นคงสังคมมีความสุขภายใต้การบูรณาการทำงานร่วมกับ ทุกภาคส่วน ไม่พื้นที่ต้นแบบทั้ง 10 อำเภอ โดยเน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคล ทั้งลดการสูบบุหรี่ลดการดื่มสุราเพื่อการออกกำลังกายเพิ่มการบริโภคผักผลไม้และอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี และ การมีวินัยจราจรเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุส่งเสริมการทำเกษตรสีเขียววางระบบการกำจัดขยะในชุมชนรวมไปถึงการวางแผนครอบครัวหรือชุมชนและมีการพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต  
              พร้อมกันนี้     รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ กล่าวว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนประชาสังคมและชุมชนในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา ต้นแบบราชบุรีเมืองแห่งสุขภาวะทั้งในด้านวิชาการการวิจัยและการประเมินผลตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพบุคคลชุมชนเครือข่ายเเละดำเนินกิจกรรมอื่นๆทั้งนี้เชื่อว่าจังหวัดราชบุรีจะประสบความสำเร็จในการพัฒนา เป็นเมืองแห่งสุขภาวะต้นแบบและกลายเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ราชบุรี นำหนุ่มที่ถูกผู้ใหญ่บ้านอุ้มจำลองเหตุการณ์ประกอบสำนวน

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมตำรวจ นำหนุ่มที่ถูกผู้ใหญ่บ้านอุ้มไปจำลองเหตุการณ์ในที่เกิดเหตุเพื่อประกอบสำนวน


วันที่ 15 ก.พ.61 พ.ต.ท.แมนสรวง กาญจนสะอาด รองผกก.สอบสวน สภ.โพธาราม พร้อมด้วย ร.ต.อ. อุเทน อำนวย ร้อยเวร สภ.โพธาราม จ.ราชบุรี ได้ให้นายประมวล ทับตุ้ม อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 73/ 11 หมู่ 3 ต.ชำแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นผู้เสียหายที่ถูกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.ชำแระ อ.โพธาราม พร้อมกับพวกรวม 4 คน มาอุ้มตัวไปจากบ้านอ้างว่ามีหมายค้นโดยตลอดทางที่พาตัวขึ้นรถได้พยายามสอบถามถึงเครื่องสูบน้ำที่ทางผู้ใหญ่บ้านอ้างว่าหายไป ว่าอยู่ที่ไหนจากนายประมวลพร้อมกับมีการทุบตีเป็นระยะ ซึ่งนายประมวลบอกว่าไม่ทราบไม่ได้เป็นคนเอาไปแต่อย่างใด ทำให้ถูกทำร้ายร่างกายในลักษณะใช้ผ้าคลุมหน้าและมัดมือไขว้หลังไว้                        
 และกลุ่มชายดังกล่าวยังบังคับให้นายประมวลตรวจปัสสาวะและรับสารภาพว่ามียาบ้า ทั้งที่เมื่อทำการตรวจปัสสาวะแล้วก็ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด ซึ่งเมื่อไม่มีหลักฐานจากการตรวจปัสสาวะและอื่นๆ ทางกลุ่มของผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวจึงนำตัวนายประมวลมาส่งริมถนนก่อนถึงทางเข้ากลับบ้าน นายประมวลจึงได้ไปแจ้งความเอาผิดกับผู้ใหญ่บ้านพร้อมพวกไว้ที่ สภ.โพธาราม ในวันเกิดเหตุเมื่อวันที่ 4 ก.พ.61 ก่อนที่นายทวี ไกรคุปต์ อดีต รมช.คมนาคม จะพาไปร้องขอความเป็นธรรมต่อศูนย์ดำรงธรรม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 14 ก.พ.ที่ผ่านมา ซึ่งความคืบหน้าในวันนี้ (15 ก.พ.61) นายประมวลได้เข้าให้ปากคำเพิ่มเติมต่อพนักงานสอบสวนก่อนที่จะเดินทางมาจำลองเหตุการณ์ในวันที่ถูกผู้ใหญ่บ้านพร้อมพวกมาอุ้มจากบ้านไปเพื่อนำไปประกอบสำนวนการสอบสวนทุกขั้นตอน โดยมีนายทวี ไกรคุปต์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และญาติๆของนายประมวลมาร่วมดูการจำลองเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย
อย่างไรก็ดี เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการส่งเรื่องให้ทาง ปปท.ดำเนินการฯ อีกส่วนหนึ่งทางพนักงานสอบสวนจะได้ออกหมายเรียกนายสมชาย จังพานิช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.ชำแระ พร้อมพวกรวม 4 คน เข้ามาให้ปากคำ หากไม่มาก็จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ราชบุรี ร้องศูนย์ดำรงธรรมราชบุรีถูกตำรวจผู้ใหญ่บ้านอุ้มซ้อม  อดีต รมช.คมนาคมพาชาวบ้านร้องศูนย์ดำรงธรรมถูกตำรวจและผู้ใหญ่บ้าน อุ้มหายตัวไปทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็           วันที่ 14  กุมภาพันธ์  2561   นายทวี  ไกรคุปต์  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้พานายประมวล ทับตุ้ม อายุ 38 ปี พร้อมด้วยนางปิ๋ว ทับตุ้ม อายุ 59 ปี มารดา และนางสาวกุสุมา นนทารัตน์ อายุ 35 ปี น้องสาว  อยู่บ้านเลขที่  73/ 11 หมู่ 3 ต.ชำแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  เข้าพบเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัด เพื่อขอให้ช่วยเหลือกรณีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งและผู้ใหญ่บ้านพร้อมพวกรุมทำร้ายให้ได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดในพื้นที่ตำบลชำแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี หลังเมื่อช่วงสายของวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ถูกตำรวจนอกเครื่องแบบยศสารวัตรนายหนึ่ง และผู้ใหญ่บ้านพร้อมพวกรวม 4 คน ได้นำตัวนายประมวล ทับตุ้ม อุ้มขึ้นนำพาขึ้นรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุสีบรอนด์ดำตอนครึ่งหายตัวไป โดยก่อนที่จะนำตัวขึ้นรถชายทั้ง 4 คน ได้นำเสื้อมาคลุมใบหน้า และเอาผ้าขาวม้าผูกมือนายประมวลไขว้หลังอุ้มขึ้นรถหายไปต่อหน้านางปิ๋ว ซึ่งเป็นมารดาซึ่งอยู่ในอาการตกใจเป็นห่วงลูกชายที่ถูกอุ้มพาขึ้นรถโดยไม่รู้จุดหมายปลายทาง จึงได้บอกลูกสาวและญาติๆให้ออกตามหาแต่ก็ไม่พบ  ผ่านไปประมาณ 3 ชั่วโมงก็พบรถคันดังกล่าวได้ขับมาใกล้กับบ้าน และนำตัวลูกชายลงจากรถในสภาพเหมือนคนได้รับบาดเจ็บ จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลให้แพทย์ตรวจรักษา
    นายประมวล ทับตุ้ม  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ ทางนายสมชาย จังพานิชผู้ใหญ่บ้าน และนายสายยัณห์ กันเกรา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสารวัตรโจ ได้เข้าไปบ้านและลากตัวออกมาทุบตีนอกบ้าน โดยอ้างว่ามีหมายค้นจากโรงพัก  แต่ก็ไม่ได้นำออกมาให้ดู  แม้จะขอดูหมายค้นก็ไม่ยอมให้ดู เมื่อทำร้ายแล้วจึงพาขึ้นรถยนต์กระบะไปโดยใช้ผ้าคลุมหัว เอาผ้าขาวม้าผูกมือไขว้หลัง  ระหว่างอยู่บนรถได้ถามว่าเครื่องสูบน้ำหายไปไหนและมีการทุบตีและพยายามสอบถามว่าเครื่องสูบน้ำหายไปไหน  ตนก็บอกไม้รู้เรื่อง ก็พยายามทุบตีหลายครั้ง  จากนั้นก็พาลงรถแต่ไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนเพราะถูกผ้าคลุมหัวไว้  จากนั้นได้ให้ปัสสาวะเพื่อนำตรวจหาสารเสพติด จึงบอกว่าถ้าหากปัสสาวะไม่ได้มีสีม่วงให้พากลับบ้าน  เมื่อตรวจเสร็จแล้วก็ไม่พบสารเสพติดจึงพากลับบ้าน ขณะนั้นเกิดผ้าคลุมหัวหลุดจึงเห็นว่าเป็นที่ทำการตำรวจสายตรวจตำบลบ้านสิงห์ อ.โพธาราม  จากนั้นมีการทำสำนวนอะไรไม่รู้  และได้นำยาบ้าใส่หลอดมาวางและถามตนเองว่าจะเอายาใช่มั๊ย และพยายามจะให้ตนเองถ่ายรูปกับยาบ้าด้วยแต่ตนไม่ยินยอม ตนพยายามเงยหน้าเพื่อมองการพิมเอกสารแต่ก็ถูกจับกดให้หน้าก้มต่ำจนมองไม่เห็น  หลังจากนั้นได้ให้ตนเซ็นเอกสารอะไรก็ไม่รู้ โดยไม่ยอมให้อ่าน แต่ให้เซ็นต์ลายมือในเอกสารอย่างเดียว พอเสร็จจึงพาขึ้นรถไปส่งที่บ้าน  ตามร่างกายก็ฟกช้ำดำเขียวหลายแห่ง  นอกจากนี้ยังถูกข่มขู่ว่าถ้าไม่ให้ความร่วมมือจะโดนหนักยิ่งกว่านี้อีก  ตนก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไร และยังขู่อีกว่าอีก 2  หรือ 3 วันจะมาเอาเอ็งอีก พอกลับมาถึงบ้านได้ที่โรงพยาบาลให้แพทย์ตรวจรักษา พร้อมกับไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจ สภ.โพธาราม เพื่อเอาผิดกับคนที่ทำร้ายทั้ง 4 คน  วันนี้จึงมาร้องขอความเป็นธรรมศูนย์ดำรงธรรม
  ทั้งนี้นายภานุมาศ คงพันธ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพร้อมหน่วยทหารได้มารับเรื่องสอบถามข้อมูลรายละเอียด  พร้อมจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความเป็นธรรม
  จากนั้นนายทวี  ไกรคุปต์  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้นำนายประมวล ทับตุ้ม เดินทางเข้าพบ พ.ต.อ.นภดล  รุ่งสาคร ผู้กำกับสภ.โพธาราม  พ.ต.ท.  แมนสรวง  กาญจนสะอาด รองผู้กำกับสอบสวน สภ.โพธาราม  ร.ต.อ. อุเทน อำนวย ร้อยเวร สภ.โพธาราม เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดในคดีดังกล่าว โดยทางผู้กำกับ สภ.โพธาราม เปิดเผยว่า ทางเจ้าหน้าที่ได้รายงานให้ทราบเบื้องต้นแล้ว ซึ่งขณะนี้ได้รายงานให้นายอำเภอโพธารามทราบเบื้องต้นเกี่ยวกับคดีดังกล่าว ที่มีผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้าไปเกี่ยวข้องในคดีด้วย  นอกจากนี้พบว่าที่ป้อมที่ทำการตำรวจสายตรวจตำบลบ้านสิงห์มีภาพกล้องวงจรปิดบันทึกไว้ในวันเกิดเหตุ หากมีการตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่าเป็นจริงก็ว่ากันไปตามกฎหมาย  ส่วนที่อ้างว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจยศสารวัตรนายหนึ่งไปเกี่ยวข้องนั้น ตรวจสอบแล้วทราบว่าไม่ใช่อยู่ในท้องที่ สภ.โพธาราม แต่อยู่พื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ซึ่งเมื่อหลักฐาน พยานต่างๆระบุชัดเจนก็จะส่งให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เพื่อดำเนินการต่อไป

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ราชบุรี โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์เปิดการแข่งขันกีฬาภายใน

 
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์เปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬาและส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคี

ที่บริเวณสนามฟุตบอล โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี   นายชวลิตประทีป ปลัดอาวุโสอำเภอจอมบึง เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬาภายในโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์  นายสรายุทธ  ลิบไพรวัลย์   ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์  ให้การต้อนรับ ทางด้าน นายฉัตรชัย อางนานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน พร้อมทั้งครูและนักเรียน โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปีเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมทั้งการฝึกการเป็นผู้นำเป็นผู้ตามที่ดีมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ  รู้อภัยเพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี พร้อมกันนี้เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียนไปทำการแข่งขันในระดับภาคและประเทศ
 สำหรับการแข่งขัน กีฬาภายในโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ แบ่งเป็นจำนวน 4 สี  สีชมพู  สีแดง  สีเหลืองและสีฟ้า    โดยทำการแข่งขันจำนวน  4  ชนิดกีฬา คือฟุตบอล 9 คน  วอลเลย์บอล   เซปักตะกร้อ   กรีฑา  และ  กีฬาพื้นบ้าน  เช่นชักกะเย่อกระโดดหมู่  วิ่งผลัดกระสอบ   นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬาและส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคี มีสุขภาพพลานามัย ที่สมบูรณ์ พร้อมทั้งก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างครูนักเรียนและผู้ปกครอง